EMDR bij getraumatiseerde asielzoekers en vluchtelingen: Wat is wijsheid? EMDR with traumatized refugees and asylum seekers: What is wisdom?

Description

Achtergrond 
Ruim honderdduizend vluchtelingen hebben de laatste jaren in Nederland bescherming gezocht. Nog eens ruim tienduizend wachten op een beslissing over hun asielverzoek. Ruim de helft van de vluchtelingen is jonger dan achttien jaar (VluchtelingenWerk Nederland, 2019). Een grote groep van deze vluchtelingen kampt met psychische klachten, met name klachten op het gebied van posttraumatische stressstoornis (PTSS), maar ook angst en depressieve klachten komen veel voor. Cijfers over prevalentie bij kinderen zijn schaars. Evidentie voor het effect van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) bij asielzoekers- en vluchtelingenkinderen met PTSS is zeer schaars. ​

Doel
Onderzoeken of EMDR een bruikbare en effectieve behandelingsmethode is bij getraumatiseerde asielzoekers- en vluchtelingenkinderen.

Methode
Een longitudinaal onderzoek zonder controlegroep. Twaalf asielzoekers- of vluchtelingenkinderen tussen zes en achttien jaar met de classificatie PTSS volgens de DSM-5 krijgen volgens protocol EMDR aangeboden. Bij voor-, na- en follow-upmeting zijn de ernst van de traumaklachten en de kwaliteit van leven in kaart gebracht.

Resultaten 
Asielzoekers- en vluchtelingenkinderen laten een flinke afname van traumaklachten zien na EMDR-behandeling. Ook de kwaliteit van leven verbetert. De afname van de klachten blijft stabiel en de kwaliteit van leven neemt verder toe na drie maanden follow-up.

Conclusie
De meeste asielzoekers en vluchtelingen kampen met verschillende typen problemen. De meest voorkomende psychische klachten zijn depressie, angst en PTSS. Voor getraumatiseerde asielzoekers- en vluchtelingenkinderen lijkt EMDR een potentieel effectieve behandeling. De terughoudendheid die nu bij behandelaren wordt gezien, lijkt onterecht. Gecontroleerd onderzoek is nodig om het werkelijke effect van EMDR bij deze doelgroep verder vast te stellen.

Background
More than a hundred thousand refugees have sought protection in the Netherlands in recent years. Another more than ten thousand are waiting for a decision on their asylum application. More than half of the refugees are younger than eighteen years old (VluchtelingenWerk Nederland, 2019). A large group of these refugees suffer from psychological complaints, particularly post-traumatic stress disorder (PTSD), but anxiety and depressive complaints are also common. Figures on prevalence in children are scarce. Evidence for the effect of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) in asylum seeker and refugee children with PTSD is very scarce. ​Purpose. To investigate whether EMDR is a useful and effective treatment method for traumatized asylum seeker and refugee children.

Method
A longitudinal study without a control group. Twelve asylum seeker or refugee children between six and eighteen years old with the classification of PTSD according to the DSM-5 are offered EMDR according to protocol. The severity of the trauma complaints and the quality of life were mapped out during pre-, post- and follow-up measurements.

Results
Asylum seeker and refugee children show a significant decrease in trauma complaints after EMDR treatment. The quality of life also improves. The decrease in complaints remains stable and the quality of life continues to improve after three months of follow-up.

Conclusion
Most asylum seekers and refugees face different types of problems. The most common psychological complaints are depression, anxiety and PTSD. EMDR appears to be a potentially effective treatment for traumatized asylum seeker and refugee children. The reluctance currently seen among practitioners seems unjustified. Controlled research is needed to further determine the actual effect of EMDR in this target group.

Format

Journal

Language

Dutch

Author(s)

Chris Kuiper
Mustafa Uriakhel

Original Work Citation

Kuiper, C., & Uriakhel, M. (2020). [EMDR with traumatized refugees and asylum seekers: What is wisdom?]. Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie, 1, 5-19. Dutch

Collection

Citation

“EMDR bij getraumatiseerde asielzoekers en vluchtelingen: Wat is wijsheid? EMDR with traumatized refugees and asylum seekers: What is wisdom?,” Francine Shapiro Library, accessed July 15, 2024, https://francineshapirolibrary.omeka.net/items/show/29229.

Output Formats